Gotye @ The SB Bowl ~ September 8, 2012

Photo form internet